preskoči na sadržaj

Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj

Pravilnik o radu
Na temelju članka 38. i 112. Statuta Osnovne škole Lijepa naša Tuhelj Školski odbor na sjednici održanoj 21. veljače 2008. donio je
 
 
PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE
 
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
 
Pravilnikom o radu školske knjižnice (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se radno vrijeme knjižnice, korištenje knjižnične građe, posudba knjižnične građe, postupak u slučaju oštećenja, uništenja ili gubitka posuđene knjižnične građe i položaj Upravnog vijeća školske knjižnice u Osnovnoj školi Lijepa naša Tuhelj (u daljnjem tekstu: Škola).

                                                                                                                                                                                                          Članak 2.

Školska knjižnica čuva, pohranjuje, nabavlja, stručno obrađuje i daje na korištenje knjižnu i neknjižnu građu.
 
Članak 3.
 
Osnovna zadaća školske knjižnice je unapređivanje svih oblika i područja odgojno-obrazovnog procesa i rada škole.
 
Članak 4.
 
Odredbe ovoga pravilnika primjenjuju se na učenike, učitelje, stručne suradnike i druge radnike Škole.
 
Članak 5.
 
Knjižnicu vodi knjižničar/ka koji u ostvarivanju funkcija i zadaća školske knjižnice surađuje s učenicima, učiteljima, stručnom službom, ravnateljem/icom,  roditeljima i svim djelatnicima škole.
 
II. RADNO VRIJEME KNJIŽNICE
 
Članak 6.

Radno vrijeme knjižnice je:
-  ponedjeljak, srijeda i petak od 7,30 do 13,30 sati, (prvi tjedan)
-  utorak i četvrtak od 7,30 do 13,30 sati, (drugi tjedan)
Radno vrijeme knjižnice obavezno se ističe na ulaznim vratima knjižnice.
 
Članak 7.

O promjenama radnog vremena knjižnice knjižničar/ka je dužan pravodobno istaknuti obavijest na ulaznim vratima knjižnice.
 
III. FOND KNJIŽNICE
Članak 8.

Fond školske knjižnice podijeljen je na Učenički i Nastavnički fond. On mora biti prilagođen nastavnom planu i programu i potrebama korisnika knjižnice.
Fond sadrži:
- knjižnu građu (knjige,časopise i druga tiskana građa)
- neknjižnu građu ( AV sredstava: audio i video kasete, DVD i CD zapise i  sl.)
 
IV. KORIŠTENJE KNJIŽNIČNE GRAĐE
 
Članak 9.
 
Knjižničnu građu imaju pravo koristiti učenici, učitelji i stručni suradnici te ostali radnici Škole ( u daljnjem tekstu: korisnici).
 
Članak 10.
 
Samo korisnici mogu boraviti u prostorijama školske knjižnice. Korisnici u knjižnicu ne smiju unositi predmete odnosno aparate čijom se uporabom remeti redovni rad knjižnice.
Članak 11.
 
Knjižnica je dužna svim korisnicima pružati usluge pod jednakim uvjetima.
 
Članak 12.
 
Korisnicima iz članka 9. ovoga pravilnika knjižnica izdaje odgovarajuću člansku iskaznicu. Za sve korisnike iz članka 9. ovoga pravilnika članstvo u školskoj knjižnici je besplatno. Korisnici kojima je izdana članska iskaznica, dužni su izvijestiti knjižničara o svakoj promjeni osobnih podataka.
 
Članak 13.
 
U prostorijama knjižnice mora biti red i mir. Korisnika koji narušava red i mir, knjižničar/ka je ovlašten udaljiti iz prostorija knjižnice.
 
Članak 14.
 
Korisnici su dužni čuvati knjižničnu građu od svakog oštećenja. Korisnici ne smiju trgati listove knjiga, podcrtavati dijelove knjiga, izrezivati slike, prljati knjige i sl.
        
V. POSUDBA KNJIŽNIČNE GRAĐE
                                                          
Članak 15.
 
Knjižničnu građu korisnicima posuđuje knjižničar/ka.
 
Članak 16.
 
Za korištenje izvan prostorija knjižnice korisnici mogu posuditi:
-odjednom dvije (2) knjige na vrijeme do deset (10) dana
 
Članak 17.
 
Izvan prostorija knjižnice ne mogu se koristiti priručnici, enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografski rječnici, bibliografije, atlasi, gospodarski pregledi i sl., osim kada se radi o razrednoj posudbi prema zahtjevu učitelja ili stručnog suradnika.
 
Članak 18.
 
Ako je potražnja za nekom knjižničnom građom povećana, knjižničar/ka je ovlašten prigodom posudbe skratiti korisniku vrijeme korištenja određeno člankom 16. ovoga pravilnika. Za vrijeme ljetnog, zimskog i proljetnog odmora učenika propisanih školskim kalendarom, produljiti vrijeme posudbe određeno člankom 16. Ovoga pravilnika. Opravdanost razloga iz stavka 2. Ovoga članka ocjenjuje knjižničar/ka samostalno.
 
Članak 19.
 
Korisnici su posuđenu knjižničnu građu dužni pravodobno vratiti. Ako korisnik zbog bolesti ili drugoga objektivnog razloga nije u mogućnosti pravodobno vratiti posuđenu knjižničnu građi, dužan je o tome izvijestiti knjižničara/ku, a posuđenu knjižničnu građu vratiti odmah nakon prestanka razloga spriječenosti.
 
Članak 20.
 
Korisnika koji pravodobno ne vrati knjižničnu građu, a ne radi se o slučaju iz članka 19. stavka 2. ovoga pravilnika, knjižničar će opomenuti. Ako ni nakon opomene korisnik ne vrati posuđenu knjižničnu građi, dužan je platiti zakasninu. Iznos zakasnine iz stavka 2. ovoga članka, po danu i posuđenom primjerku, određuje Upravno vijeće knjižnice.
 
Članak 21.
 
Knjižničar/ka i drugi radnici Škole ne smiju izdavanje učeničkih knjižica, svjedodžaba i sl. uvjetovati vraćanje posuđene knjižnične građe.
 
Članak 22.
 
Prije odlaska iz Škole (završetak osmog razreda, preseljenje u drugu školu, napuštanje radnog mjesta i sl.) korisnici su dužni vratiti u knjižnicu svu posuđenu knjižnu građu. Razrednici su dužni surađivati s knjižničarom u praćenju vraćanja knjiga učenika određenog razreda.
 
VI. POSTUPAK U SLUČAJU OŠTEĆENJA, UNIŠTENJA ILI GUBITKA POSUĐENE KNJIŽNIČNE GRAĐE
 
Članak 23.
 
Korisnik koji izgubi, ošteti ili uništi posuđenu knjižničnu građu, odgovaran je za štetu. Ako je posuđeni primjerak knjižnične građe oštećen toliko da se više ne može koristiti ili je uništen odnosno izgubljen, korisnik je dužan nabaviti i vratiti knjižnici istovrsni primjerak kakav je posudio. Ako korisnik ne može postupiti prema stavku 2. ovoga članka, dužan je nabaviti i vratiti knjižnici drugi primjerak koji joj je potreban, u visini cijene posuđenog primjerka. Kada korisnik ne može postupiti prema stavku 3. ovoga članka, dužan je Školi nadoknaditi štetu u protuvrijednosti oštećenog, uništenog ili izgubljenog posuđenog primjerka. Odluku o plaćanju nadoknade štete iz stavka 4. ovoga članka na prijedlog knjižničara donosi ravnatelj i Upravo vijeće knjižnice. Za štetu koju prema stavku 1. ovoga članka učenik, odgovoran je roditelj odnosno skrbnik učenika.
 
VII. UPRAVO VIJEĆE KNJIŽNICE
Članak 24.

Uz školsku knjižnicu osniva se Upravno vijeće knjižnice ( U daljnjem tekstu: Vijeće). Vijeće čine knjižničar/ka i dva člana, koje između članova Učiteljskog vijeća imenuju ravnatelj/ica. Predsjednik Vijeća knjižnice je knjižničar/ka. Članovi Vijeća imenuju se na vrijeme od dvije godine i mogu biti ponovo imenovani na istu dužnost. Ravnatelj/ica je dužan razriješiti člana koji to zatraži pisanim putem.
 
Članak 25.
 
Upravno vijeće knjižnice:

-  raspravlja i odlučuje o radu knjižnice
-  prati ostvarivanje rada u knjižnici
- daje Školskom odboru, Učiteljskom vijeću i ravnatelju/ici prijedloge i mišljenja u svezi s radom knjižnice
-  predlaže nabavu knjižnične građe te potrebite opreme za školsku knjižnicu
-  odlučuje o reviziji i otpisu knjižnične građe
-  odlučuje o izdavanju članskih iskaznica iz članka 12. Ovoga pravilnika
-  obavlja druge poslove određene ovim pravilnikom i drugim općim aktima Škole.
 
Članak 26.
 
Vijeće radi na sjednicama. Sjednice saziva knjižničar/ka.
 
Članak 27.
 
Na sjednicama Vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik vodi jedan od članova. Zapisnik potpisuju knjižničar/ka i zapisničar. Na rad Vijeća primjenjuju se odredbe Poslovnika o radu kolegijalnih tijela.
 
 
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 28.
 
S odredbama ovoga pravilnika razrednici su dužni upoznati učenike i roditelje, odnosno skrbnike učenika.
 
Članak 29.
 
Jedan primjerak ovoga pravilnika trajno mora biti istaknut na vidljivom mjestu u knjižnici.
 
Članak 30.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.
 
 
Klasa: 003-05/ 08-01
Urbroj: 2135/03-380-27
 
 
PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:                            RAVNATELJICA:
            Pavica Iveković                              Natalija Knezić-Medvedec, prof.
 
 
Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči  22.02.2008. god., a stupio je na snagu 01.03.2008. god.
 
 


 


 

Korisni linkovi
izreke

"Onaj tko se usudi poučavati nikada ne smije prestati učiti."

(John Cotton Dana)

"Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki."

(Aristotel)

"Učitelj - zanimanje koje poučava sva druga zanimanja."

(Anonimni autor)

CMS za škole logo
Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj / Tuhelj 54, HR-49215 Tuhelj / os-lijepa-nasa-tuhelj.skole.hr / ured@os-lijepa-nasa-tuhelj.skole.hr
preskoči na navigaciju