preskoči na sadržaj

Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj

 > Natječaji
N A T J E Č A J I

Osnovna škola Lijepa naša raspisuje natječaj za ravnatelj/icu škole

Na temelju članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18. – u daljnjem tekstu Zakon) i članka 61. Statuta Osnovne škole Lijepa naša, te Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelj/ce (KLASA: 003-01/18-01/13, URBROJ: 2135/03-380-27/18-04), Školski odbor Osnovne škole Lijepa naša raspisuje:

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Škole          

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

(1)           1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

       a) sveučilišni diplomski studij ili

       b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

       c) specijalistički diplomski stručni studij;

       d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz čl. 157. stavka 1. i 2. Zakona

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

(2) Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. točke 1ovog članka ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila sveučilišni stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

(3) Iznimno osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovog članka, može biti ravnatelj osnovne škole ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjava uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (NN 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.)

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Uz pisanu  prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeću dokumentaciju: 

·     životopis

·     diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

·     dokaz o državljanstvu (domovnica)

·        dokaz o položenom stručnom ispitu za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz čl. 157. stavka 1. i 2. Zakona

·     dokaz o radnom iskustvu  (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda osnovne i /ili srednje škole o vrsti i trajanju poslova)

·     uvjerenje da se protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz  članka 106. Zakona (ne starije od 30 dana)

·     dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem članka 126. stavka 3 Zakona (odluka o imenovanju ili potvrda školske ustanove).

Postupak se provodi sukladno važećim odredbama Statuta. Ne primjenjuju se odredbe Zakona koje propisuju vrednovanje dodatnih kompetencija i program rada za mandatno razdoblje koje dostavljaju kandidati (članak 127. stavci 5.-11.).

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti na temelju članka 102. stavcima1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su  objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje

/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO

%C5%A0LJAVANJU.pdf).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13 i 152/14) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Natječaj vrijedi od 26. listopada do 2. studenoga 2018. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Stupanje na radno mjesto: 1.1.2019. godine

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili ovjerenoj preslici dostaviti  na adresu: OSNOVNA ŠKOLA LIJEPA NAŠA, Tuhelj 54, 49 215 TUHELJ,

s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.

 

Osnovna škola Lijepa naša, Tuhelj


Korisni linkovi
izreke

"Onaj tko se usudi poučavati nikada ne smije prestati učiti."

(John Cotton Dana)

"Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki."

(Aristotel)

"Učitelj - zanimanje koje poučava sva druga zanimanja."

(Anonimni autor)

CMS za škole logo
Osnovna škola Lijepa naša Tuhelj / Tuhelj 54, HR-49215 Tuhelj / os-lijepa-nasa-tuhelj.skole.hr / ured@os-lijepa-nasa-tuhelj.skole.hr
preskoči na navigaciju